Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Zania Keukens, kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Zania Keukens en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zania Keukens verstrekt. Zania Keukens kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor-, achternaam en geslacht
– Uw e-mailadres
– Uw telefoonnummer
– Uw adresgegevens (straat/postcode/huisnummer/plaats/land)
– Uw IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zania-keukens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zania Keukens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Uw vragen op het webformulier te beantwoorden
– Reacties op onze website te plaatsen
– Het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten en/of dienstverlening
– Zania Keukens analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Hoe lang Zania Keukens gegevens bewaart
Zania Keukens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het voorgaande is niet van toepassing indien Zania Keukens uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting. Voor gegevens die via webformulieren zijn ingevuld wordt een bewaartermijn van 2 jaar gehanteerd.

Delen met anderen
Zania Keukens verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uitzondering hierop is het doorsturen van gegevens voor Google Analytics, zoals toegelicht in de twee onderstaande punten.

In kaart brengen website bezoek
Op de website van Zania Keukens worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zania Keukens gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden alleen geanonimiseerd aan derden verstrekt.

Google Analytics
Zania Keukens maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier < https://policies.google.com/privacy?hl=nl > aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan Zania Keukens te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Zania Keukens heeft hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zania-keukens.nl.
Zania Keukens zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u
een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zania Keukens wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens
Zania Keukens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zania Keukens maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zania Keukens verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zania Keukens op via info@zania-keukens.nl. De website zania-keukens.nl is een website van Zania Keukens.
Zania Keukens is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Grootzand 66, 8601AZ Sneek
Telefoonnummer: 0515 – 744105
E-mailadres: info@zania-keukens.nl